موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
شرايط دانشگاه امام حسين (ع )
شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي انتخاب رشتته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه امام حسين (ع ) د رآزمون سراسري سال 1388 اعلام شد
شرايط وضوابط عمومي و اختصاصي انتخاب رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص‌دانشگاه‌امام حسين (ع)در ‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1388 اعلام شد


پيرو شرايط وضوابط پذيرش دانشجومندرج درصفحه 43دفترچه راهنماي شركت در‌آزمون سراسري سال 1388 درخصوص نحوه اعلام علاقمندي به انتخاب رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه امام حسين (ع)‌ ، بدين‌وسيله به اطلاع متقاضيان به انتخاب رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه امام حسين (ع) مي رساند، بنا به درخواست دانشگاه فوق شرايط وضوابط جديدپذيرش براي اطلاع عموم متقاضيان اعلام مي گرددوكليه داوطلبان درصورتيكه مجازبه انتخاب رشته شده باشند حتي اگر درزمان ثبت نام براي گزينش دررشته هاي اين دانشگاه اعلام علاقمندي نكرده اند درصورت تمايل با درنظرداشتن شرايط وضوابط دانشگاه به شرح ذيل مي توانند نسبت به انتخاب رشته هاي اين دانشگاه براساس شرايط وضوابط جديد مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (شماره 2)دراولويت هاي 1تا 10فرم انتخاب رشته خوداقدام نمايند،ضمناًلازم به توضيح است كه نتايج اوليه افراد واجد شرايط(ازبين انتخاب رشته كنندگان دانشگاه امام حسين-ع)دهه آخر مردادماه اعلام خواهدشد كه معرفي شدگان لازم است براساس برنامه زماني كه ازطرف دانشگاه درهمان تاريخ به اطلاع مي رسد،براي شركت درساير مراحل پذيرش اقدام كنند.
الف) شرايط عمومي:
1- اعتقاد ‌‌به‌‌ مباني ‌‌اسلام ‌‌ناب ‌محمدي«ص‌»، انقلاب ‌‌‌اسلامي‌ و‌ نظام جمهوري‌‌ اسلامي ‌ايران.
2- اعتقاد و‌ التزام‌ عملي به‌ ولايت مطلقه ‌‌فقيه.
3- التزام عملي به احكام اسلام وقوانين ‌‌جمهوري ‌‌‌اسلامي ورعايت موازين اخلاق اسلامي.
4- نداشتن سابقه عضويت ويا هواداري ازاحزاب وگروههاوسازمانهاي غيراسلامي،التقاطي،الحادي وغيرقانوني.
5- عدم اعتيادبه موادمخدر ومحكوميت به محروميت ازخدمات دولتي.
6- دارابودن مدرك ديپلم ودوره پيش دانشگاهي،
تبصره:دارندگان مدارك كارودانش وفني وحرفه اي پذيرفته نمي شوند.
7- داشتن سلامت وتوانايي جسمي،رواني متناسب بارسته خدمتي .
8- داشتن حسن شهرت اخلاقي واجتماعي وعدم سوء پيشينه.
9- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ونداشتن تابعيت مضاعف.
ب) شرايط اختصاصي:
1- التزام به خدمت درسپاه پاسداران انقلاب اسلامي بعنوان يك افسرمكتبي.
2- حداكثرسن داوطلبان تحصيل تا تاريخ31/6/1388 بيست سال تمام.
تبصره :درصورت انجام خدمت دوره ضرورت مدت مذكوربه حداكثرسن اضافه مي گردد.
3- معدل كل سال آخرتحصيل از14كمتر نبودويا متوسط معدل سه سال آخرتحصيلي از14 كمترنباشد.
4- پذيرش دانشجودركليه رشته هاي ازميان داوطلبان مرد –مجردصورت مي گيرد.
5- دارابودن حداقل قد165 وحداكثر190 سانتي متر.
6- موفقيت درسيرمراحل گزينش سپاه .
7- دانشجوايان درابتدا ي شروع به تحصيل به عنوان پاسدار محصل شناخته شده ودوره آموزش عمومي پاسداري رابه مدت يك نيمسال دريكي ازمراكز آموزشي سپاه طي مي نمايند.
تبصره :محصلين مذكور برابرقانون ومقررات استخدامي سپاه ازكمك هزينه تحصيلي وپوشش خدماتي ورفاهي برخوردار خواهند شد.
8- گذراندن دروس مصوب وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري وتعدادي ازواحدهاي خاص دانشگاه كه تحت نظام تربيتي (نظامي،فرهنگي،ورزشي و...)مي باشد.
9- سپردن تعهدمبني بررعايت كليه مقررات وضوابط آموزشي ،انضباطي ،تربيتي و مقررات نظامي دانشگاه درطول تحصيل وبعداز آن .
تبصره:چنانچه دانشجودرشرايط عمومي واختصاصي (صلاحيتي،اخلاقي،انضباطي ؤ...)خودرا حين ويا بعدازتحصيل ازدست بدهد برابر مقررات دانشگاه وسپاه منفصل مي گردد.
10- تحصيل دانشجويان دردانشگاه به صورت شبانه روزي بوده ودانشجويان دراين مدت از امكانات فرهنگي ،خوابگاه مجردي وغذابهره مند خواهندشدليكن دانشگاه هيچگونه تعهدي براي تامين خوابگاه متاهلي ندارد.
11- دانشجويان مقطع كارداني به درجه ستوان سومي وكارشناسي به درجه ستوان دومي نايل خواهندشد.
لذا داوطلبان گرامي براي كسب اطلاعات بيشتربه دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (شماره 2) اين سازمان مراجعه نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

توسط : موسوي - حكمت (1388/03/31)

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.