موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
مدارس پسرانه دوره متوسطه اول امام حسین علیه السلام
دوره متوسطه اول پسرانه واحد 1 - مشهد
آدرس: بلوار وکیل آباد ، خ دادگر 19
شماره تماس: 05135099044
آدرس سایت: http://rb1.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrb1.tabaar.com
ایمیل: modir.rb1@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrb1
دوره متوسطه اول پسرانه واحد 2 - مشهد
آدرس: بلوار سازمان آب ، شهیدصادقی 3
شماره تماس: 05137261961
آدرس سایت: http://rb2.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrb2.tabaar.com
ایمیل: modir.rb2@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaar
دوره متوسطه اول پسرانه واحد 3 - مشهد
آدرس: خ خواجه ربیع ، 20 متری بلال
شماره تماس: 05137324446
آدرس سایت: http://rb3.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrb3.tabaar.com
ایمیل: modir.rb3@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrb3
دوره متوسطه اول پسرانه - تربت حیدریه
آدرس: خ مدرس مدرس 7
شماره تماس: 05152318999
آدرس سایت: http://rbto.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrbto.tabaar.com
ایمیل: modir.rbto@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrbto
دوره متوسطه اول پسرانه - سبزوار
آدرس: خ دانشگاه روبروي دانشگاه11
شماره تماس: 44647883
آدرس سایت: http://rbsa.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrbsa.tabaar.com
ایمیل: modir.rbsa@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrbsa
دوره متوسطه اول پسرانه - سرخس
آدرس: انتهاي كوچه پست مركزي
شماره تماس: 05134524094
آدرس سایت: http://rbsr.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrbsr.tabaar.com
ایمیل: modir.rbsr@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrbsr
دوره متوسطه اول پسرانه - کاشمر
آدرس: خ قائم جنب صندوق امام حسين كوچه آل طاها
شماره تماس: 05155222060
آدرس سایت: http://rbk.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrbk.tabaar.com
ایمیل: modir.rbk@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrbk
دوره متوسطه اول پسرانه - گناباد
آدرس: خ امام علي امام علي 5 پ 10
شماره تماس: 05157254611
آدرس سایت: http://rbg.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrbg.tabaar.com
ایمیل: modir.rbg@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrbg
دوره متوسطه اول پسرانه - نیشابور
آدرس: ميدان باغرود مجتمع فجر
شماره تماس: 05142622985
آدرس سایت: http://rbn.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrbn.tabaar.com
ایمیل: modir.rbn@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrbn
مدارس دخترانه دوره متوسطه اول امام حسین علیه السلام
دوره متوسطه اول دخترانه واحد 1 - مشهد
آدرس: بلوار وکیل آباد- خیابان شهید برونسی
شماره تماس: 05135098904
آدرس سایت: http://rg1.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrg1.tabaar.com
ایمیل: modir.rg1@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrg1
دوره متوسطه اول دخترانه واحد 2 - مشهد
آدرس: بلوار ملک آباد ، خيابان پویا
شماره تماس: 05137672064
آدرس سایت: http://rg2.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrg2.tabaar.com
ایمیل: modir.rg2@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrg2
دوره متوسطه اول دخترانه واحد 3 - مشهد
آدرس: سناباد4 ، پلاک 44
شماره تماس: 05138412657
آدرس سایت: http://rg3.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrg3.tabaar.com
ایمیل: modir.rg3@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrg3
دوره متوسطه اول دخترانه - تربت حیدریه
آدرس: خ قرني قرني 19
شماره تماس: 05152282850
آدرس سایت: http://rgto.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrgto.tabaar.com
ایمیل: modir.rgto@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrgto
دوره متوسطه اول دخترانه - سبزوار
آدرس:
شماره تماس:
آدرس سایت: http://rgsa.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrgsa.tabaar.com
ایمیل: modir.rgsa@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrgsa
دوره متوسطه اول دخترانه - سرخس
آدرس: بلواركارگر- ميدان ارشاد
شماره تماس: 05134521656
آدرس سایت: http://rgsr.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrgsr.tabaar.com
ایمیل: modir.rgsr@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrgsr
دوره متوسطه اول دخترانه - کاشمر
آدرس: بلوارمعلم محيط زيست8
شماره تماس: 05155236865
آدرس سایت: http://rgk.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrgk.tabaar.com
ایمیل: modir.rgk@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrgk
دوره متوسطه اول دخترانه - نیشابور
آدرس: بلوار جانبازان بين 2و4
شماره تماس: 05142622711
آدرس سایت: http://rgn.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vrgn.tabaar.com
ایمیل: modir.rgn@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarrgn

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.