تبریک سفر حج

 

بازگشت مسرت بخش تان ازسرزمین مطهّرو منور وحی و نزول قرآن را گرامی می داریم . حجتان مقبول درگاه حق

-----------------------------------------------------------------------------------

زیارت خانه خدا دیدن قبه خضرا و استشمام عطر حضرت زهرا گوارای وجودتان .

-----------------------------------------------------------------------------------

عاکفان و عاشقان حرم امن الهی مقدمتان گلباران .

-----------------------------------------------------------------------------------

واقف عرفات و ساعی صفا و مروه قدوم پر برکتتان را به دیده ارج می نهیم .

-----------------------------------------------------------------------------------

تلبیه گویان به ندای وحی الهی مقدمتان گرامی .

-----------------------------------------------------------------------------------

زائرکعبه که دیده ات منور به نور مسجد النبی ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقیع و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهی است، زیارتت مقبول درگاه حق .

-----------------------------------------------------------------------------------

کبوتر حرم امن الهی ، حجی با معرفت پایدار و ماندگار را برایت آرزومندم.

-----------------------------------------------------------------------------------

چادرنشین عرفات خوش آمدی

بازگشت پروانه کعبه گرامی باد

-----------------------------------------------------------------------------------

زیارت خانه امن الهی بر شما گوارا باد. امیدوارم خداوند سعادت مجدد سفر به سرزمین وحی را نصیب شما و این حقیر بنماید .

-----------------------------------------------------------------------------------

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ، صفای مدینه ومعطر به عطر قبور ائمه بقیع است .حجکم مقبول سعیکم مشکور