روز احسان و نیکوکاری

 

تو با خلق سهلی کن ای نیکبخت

که فردا نگیرد خدا با تو سخت

گر از پا درآید، نماند اسیر

که افتادگان را بود دستگیر

-----------------------------------------------------------------------------------

به گیتی جز از دست نیکی مبر

که آید یکی روز، نیکی به بر

نیکویی، بر دهد به نیکوکار

بازگردد بدی به بدکردار

-----------------------------------------------------------------------------------

نیکویی کن اگر تو را دسترس است

کاین عالم، یادگار بسیار کس است

-----------------------------------------------------------------------------------

مروت نباشد بدی با کسی

کز او نیکویی دیده باشی بسی

-----------------------------------------------------------------------------------

همه نیکویی پیشه کن گر توان

که بر کس نماند جهان جاودان

-----------------------------------------------------------------------------------

صد خانه اگر به طاعت آباد کنی

به زین نبود که خاطری شاد کنی

-----------------------------------------------------------------------------------

دستان ایثار و مهربانی، امروز پیوند می خورند و ایران را منظومه ای از نیکی و سخاوت می سرایند. روز احسان و نیکوکاری فرخنده باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

روز احسان و نیکوکاری، مجال هم بستگی و مهربانی، بر ملت مهرپرور و نیکوکار ایران زمین مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

آینه ها بر دل های زلالتان نور می پاشند که آیه های روشن مهر و نوع دوستی را در جای جای ایران اسلامی به تلاوت نشستید. روز احسان و نیکوکاری مبارک.

-----------------------------------------------------------------------------------

هم وطن! با نگاه پر سخاوت خود، امید را به کلبه های منتظر هدیه کن و با احسان و نیکوکاری مرهم دست های خسته باش.

-----------------------------------------------------------------------------------

این باران مهربانی و یکدلی است که بر جان های عاشق ایرانیان باریدن گرفته است و به پایگاه های احسان و نیکوکاری می خواندشان. روز احسان و نیکوکاری مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

امروز به شکرانه سلامتی روح و جسممان، به جشن احسان و نیکوکاری آمده ایم تا چراغ خانه های نیازمندان همیشه روشن بماند.

-----------------------------------------------------------------------------------

نیکوکاری، برکت سفره های ایرانیان است که امروز شانه به شانه یکدیگر، به یاری هم وطنان نیازمند خویش شتافته اند.

-----------------------------------------------------------------------------------

امروز روح بخشنده ایرانی به جشن هم دلی آمده است. روز احسان و نیکوکاری مبارک باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

نان همه کس را مخور و نان خود را از هیچ کس دریغ مدار.

-----------------------------------------------------------------------------------

تن چو خواهد گذاشت هر چه که داشت

نیکبخت آن که تخم نیکی کاشت

به پاداش نیکی بیابی بهشت

خنک آن که جز تخم نیکی نکشت

-----------------------------------------------------------------------------------

گوهر، بی تراش صیقل نمی پذیرد و آدمی نیز بی محبت.

-----------------------------------------------------------------------------------

هر کجا محبت است؛ در آنجا خدا هست.

-----------------------------------------------------------------------------------

یک گرسنه به طعامی بنوازی روزی

به ز صوم رمضان است به شعبان بردن

به ز آزادی صد بنده فرمان بردار

حاجت مؤمن محتاج به احسان بردن

-----------------------------------------------------------------------------------

بیا تا برآریم دستی ز دل

که نتوان برآورد فردا ز گِل

-----------------------------------------------------------------------------------

 بهترین افراد کسانی هستند که از نیکی و خیر دیگران شاد شوند.

-----------------------------------------------------------------------------------

خانه ای که درش به روی فقرا گشوده نیست، به روی طبیب گشوده خواهد بود.

-----------------------------------------------------------------------------------

عمر را چیزی فزون نکند مگر نیکوکاری به خلق.

-----------------------------------------------------------------------------------

کار نیک امروز، شادکامی فردا را در پی دارد.

-----------------------------------------------------------------------------------

کسی که به شر و فساد عادت کرده، از نیکی بیزار است.

-----------------------------------------------------------------------------------

نیکی کن و از یاد ببر، اما بدی که کردی به یاد داشته باش.

-----------------------------------------------------------------------------------

نیکی کردن به فرد حق نشناس، مانند گلاب ریختن در دریاست.

-----------------------------------------------------------------------------------

نیکی نکردن، بسی بهتر از نیکی کردن به امید دریافت پاداش است.

-----------------------------------------------------------------------------------

خیر و نیکی وقتی شناخته می شود که می رود، شر و بدی وقتی معلوم می شود که می آید.

-----------------------------------------------------------------------------------

نیکی را در دیگران و بدی را در خودت جست وجو کن.

-----------------------------------------------------------------------------------

کسی که به خاطر کاری نیک اظهار حق شناسی می کند، در را برای نیکوکاری دیگر می گشاید.

-----------------------------------------------------------------------------------

بهره گیری از نیکی های دنیایی در قیامت، زمانی است که هدف از آنها، تنها رضای خدا باشد.

-----------------------------------------------------------------------------------

فایده احسان و نیکوکاری به خودتان باز می گردد و روح سخاوت را در شما زنده می کند.

-----------------------------------------------------------------------------------

ایمانی ارزشمند است که با کمک به فقرا همراه باشد.

-----------------------------------------------------------------------------------

انفاقی ارزشمند است که از ایمان و انگیزه الهی برخاسته باشد.

-----------------------------------------------------------------------------------

احسان و نیکی در دنیای زودگذر و فانی، زندگی در بهشت جاودان را به دنبال دارد.

-----------------------------------------------------------------------------------

دریافت الطاف الهی، ویژه نیکوکاران است.

-----------------------------------------------------------------------------------

سعادت فرد در سایه نگاه اجتماعی و کریمانه اوست.

-----------------------------------------------------------------------------------

مهم انفاق است، حتی اگر اندک باشد؛ یک برگ زرد روی آب، می تواند کشتی صدها مورچه شود.

-----------------------------------------------------------------------------------

محبت به مال در نهاد هر انسانی هست. آنچه خطرناک است، شدت محبت است که مانع انفاق می شود.