روز نوجوان

 

هرگاه نوجوان با آب و هوای مسجد و نماز انس بگیرد، گلبرگ های معنویت در وجودش می شکفد و عطر خدایی آن نه تنها جان او که فضای خانواده و جامعه را پر می کند.

-----------------------------------------------------------------------------------

نوجوانی، فصل شکوفایی غنچه های معنویت در دل، و زمان آبیاری روح با آب زلال عبادت و ترک گناه است.

-----------------------------------------------------------------------------------

محمدحسین فهمیده، نوجوانی بود که شهادت را نردبان عروج خود به قله عشق و ایمان قرار داد و ستاره ای در آسمان انقلاب اسلامی گردید.

-----------------------------------------------------------------------------------

شهید فهمیده، روح و جان خود را در چشمه سار کلام رهبرش، امام خمینی (ره) شست وشو داد و گوهر وجودش را به گلاب ناب ولایت، معطر کرد.

-----------------------------------------------------------------------------------

هشتم آبان، سال روز پرواز ملکوتی دلیرمرد نوجوان، شهید محمدحسین فهمیده است. نوجوانی که در بهار زندگانی، ره صد ساله عشق را با گام های کوچکش، یک شبه پیمود.

-----------------------------------------------------------------------------------

هشتم آبان، سال روز شهادت قهرمان نوجوان جبهه حق در برابر باطل، رادمردی از سلاله شجاعت و معنویت، شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان گرامی باد.

-----------------------------------------------------------------------------------

 هرگاه نوجوان با آب و هوای مسجد و نماز انس بگیرد، گلبرگ های معنویت در وجودش می شکفد و عطر خدایی آن نه تنها جان او که فضای خانواده و جامعه را پر می کند.

-----------------------------------------------------------------------------------

نوجوانی، فصل شکوفایی غنچه های معنویت در دل، و زمان آبیاری روح با آب زلال عبادت و ترک گناه است.

-----------------------------------------------------------------------------------

محمدحسین فهمیده، نوجوانی بود که شهادت را نردبان عروج خود به قله عشق و ایمان قرار داد و ستاره ای در آسمان انقلاب اسلامی گردید.

-----------------------------------------------------------------------------------

شهید فهمیده، روح و جان خود را در چشمه سار کلام رهبرش، امام خمینی (ره) شست وشو داد و گوهر وجودش را به گلاب ناب ولایت، معطر کرد.

-----------------------------------------------------------------------------------

هشتم آبان، سال روز پرواز ملکوتی دلیرمرد نوجوان، شهید محمدحسین فهمیده است. نوجوانی که در بهار زندگانی، ره صد ساله عشق را با گام های کوچکش، یک شبه پیمود.

-----------------------------------------------------------------------------------

هشتم آبان، سال روز شهادت قهرمان نوجوان جبهه حق در برابر باطل، رادمردی از سلاله شجاعت و معنویت، شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان گرامی باد.