روز کودک

 

اگر نمی خواهید فرزندتان فردی گوشه گیر باشد، او را سرزنش و تحقیر نکنید.

-----------------------------------------------------------------------------------

رفتار همراه، با زور و پرخاش، از کودک فردی مضطرب و پرخاشگر می سازد.

-----------------------------------------------------------------------------------

بسیاری از نابسامانی های روانی و اخلاقی انسان، بر اثر تربیت نادرست او در دوران کودکی است.

-----------------------------------------------------------------------------------

در پاسخ دادن به پرسش های کودک، نباید دروغ گفت یا ندانسته، چیزهای موهومی را به او آموخت.

-----------------------------------------------------------------------------------

یکی از روش های پرورش شخصیت کودکان، شرکت کردن در بازی آنهاست.

-----------------------------------------------------------------------------------

هم بازی شدن با کودک، افزون بر اینکه او را غرق لذت و شادی می کند، احساس ارزشمندی را در کودک تقویت می کند.

-----------------------------------------------------------------------------------

اگر از فرزندت ادب می خواهی، خودت مؤدب باش و اگر پاکیزگی می خواهی، خود پاکیزه باش. اگر بخواهیم او درستکار شود خودمان باید درستکار شویم.

-----------------------------------------------------------------------------------

به هر نسبتی که در خانواده به کودک احترام بگذاریم، اطاعت او از پدر و مادر بیشتر خواهد شد و در مقابل دیگران، ادب را بهتر رعایت می کند.

-----------------------------------------------------------------------------------

اگر کودک به بزرگ تر سلام کرد، لازم است سلام او، به گرمی پاسخ داده شود؛ زیرا با این عمل، کودک احساس می کند دیگران برای او احترام بسیاری قایلند.

-----------------------------------------------------------------------------------

پدر و مادر برای کودک خود الگو هستند؛ یعنی کودک، از اخلاق و رفتار والدین خویش سرمشق می گیرد.

-----------------------------------------------------------------------------------

تفاوت میان فرزندان به ویژه در سنین کودکی، آنها را ناراضی و روحیه شان را خراب می کند و به بیماری های روانی دچار می سازد.

-----------------------------------------------------------------------------------

از وظایف بسیار مهم پدران و مادران آن است که بکوشند همواره بر اساس عدالت و برابری میان فرزندان خود رفتار کنند.

-----------------------------------------------------------------------------------

تنها نقطه امید و مایه شادی و آرامش کودک، محبت و حمایت پدر و مادر است.

-----------------------------------------------------------------------------------

مهرورزی و نشاط بخشی به کودکان از آموزه های مهم اسلام است.

-----------------------------------------------------------------------------------

کودکان در سن های گوناگون، نیازمند توجه و احترام هستند. ازاین رو، والدین باید با دقت پاسخ گوی این خواسته آنها باشند.

-----------------------------------------------------------------------------------

روح ظریف و حساب کودک، با کوچک ترین حرکت نادرست، ناراحت و پژمرده می شود.

-----------------------------------------------------------------------------------

مهربانی، نوازش و انس با کودک، نقش مهمی در تربیت و شکوفایی استعدادهای نهفته او دارد.

-----------------------------------------------------------------------------------

از بدترین آفت های تربیتی، ترساندن کودک است. کمتر عاملی مانند ترساندن، به روان کودک آسیب می زند.

-----------------------------------------------------------------------------------

از بدترین و رایج ترین آفت های تربیتی، اختلاف و درگیری والدین در مقابل کودکان است.

-----------------------------------------------------------------------------------

کانون خانواده، پناهگاه امن کودک است. کودک خود را به آن وابسته می داند و به آن دلگرم است.

-----------------------------------------------------------------------------------

 بررسی های اجتماعی نشان می دهد که بسیاری از کودکان بزهکار، بر اثر اختلاف و درگیری های همیشگی پدر و مادر به این دام گرفتار شده اند.

-----------------------------------------------------------------------------------

خانواده، نخستین کانونی است که باید در آنجا عاطفه انسانی را در کودکان پرورش داد.

-----------------------------------------------------------------------------------

از هدف های اساسی در تربیت کودکان، پرورش عاطفی آنهاست.

-----------------------------------------------------------------------------------

به خواسته های کودک، حساس و دقیق باشیم. مشکلات وی را در نظر بگیریم و به شیوه ای منطقی او را هدایت کنیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

بکوشیم فضایی مطمئن و محبت آمیز برای کودک بسازیم و با رازداری، اعتماد او را به دست آوریم.

-----------------------------------------------------------------------------------

خواسته های خود را روشن و منطقی و با دلیل از کودک بخواهیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

خطای کودکان را با دلیل به آنها یادآور شویم و در این باره هرگز کلمات درشت و گزنده به زبان نیاوریم.

-----------------------------------------------------------------------------------

در کار با کودکان باید از خشونت، تعصب و زدن برچسب های نامعقول به آنها بپرهیزیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

بهترین روش رشد شخصیت و پرورش ویژگی های نیکو در کودکان، احترام گذاشتن و تشویق کردن آنهاست.

-----------------------------------------------------------------------------------

هرگز سخن کودک را قطع نکنیم و در میان هم سالان یا دیگران، کودک را مسخره نکنیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

در پاسخ به پرسش های کودکان، صراحت لهجه، صداقت در گفتار و سادگی و کوتاه بودن پاسخ را از یاد نبریم.

-----------------------------------------------------------------------------------

روحیه و ویژگی های کودکان را بشناسیم و با هر کودکی متناسب با روحیه و خواسته ای درونی او رفتار کنیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

تا آنجا که ممکن است، سفارش های خود به کودکان را غیرمستقیم و با طرح پرسش بیان کنیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

به شخصیت کودک احترام بگذاریم بدون اجازه به وسایلش دست نزنیم و از وی اجازه بگیریم تا او نیز احترام به دیگران را بیاموزد.

-----------------------------------------------------------------------------------

کودکان را در برقراری ارتباط با هم سالان یاری دهیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

تذکرهای پدران و مادران و مربیان، هنگامی بر کودکان اثر مثبت دارد که خود، نمونه ای عملی برای آنها باشند.

-----------------------------------------------------------------------------------

پدر و مادر همواره می توانند با صبر و حوصله و دقت، به سخنان کودک گوش دهند تا وی همیشه حرف های خود را با آنها در میان بگذارد.

-----------------------------------------------------------------------------------

بایسته است امور مادی را در نظر کودک کم اهمیت و امور معنوی را بزرگ جلوه دهیم.

-----------------------------------------------------------------------------------

باید در انتظارهای خود ازکودکان تجدیدنظر کنیم و به چشم بزرگ سالان به آنان ننگریم.

-----------------------------------------------------------------------------------

کنجکاوی و میل به دانستن و شناختن، از جمله ویژگی های انسانی است که در کودکی به طور جدی و آشکار بروز می کند؛ کودکان پژوهش گرانی بزرگند.