تقسيم بندي هاي قرآن:


تقسيم بندي هايي که براي قران مجيد صررت گرفته دو گونه است :
1
)) تقسيم قران به سوره و آيه که مورد تصريح قران مجيد قرار گرفته و پيامبر اکرم ص خود در تفهيم آن به مردم نقش اساسي داشته است.
2
)) تقسيماتي است که مسلمانان پس از زمان رسول خدا ص با سليقه خود و براي اغراضي مانند سهولت در فراگيري قران اعمال نموده اند مانند تقسيم قران به سي جزء و هر جزء به چهار حزب و هر حزب به چهار ربع.
در اينجا به شرح دو واژه آيه و سوره که مورد تصريح قران قرار گرفته است مي پردازيم ( ادامه از شماره قبلی)          

 سوره:

سوره از ماده سور و به معناي پايگاه بلند و رفيع است. در اصطلاح نيز به قسمتي از قران گفته مي شود که بر حسب وحي و نزول از ديگر قسمتها جدا شده باشد. هر سوره اي با بسم الله الرحمن الرحيم شروع مي شود بجز سوره توبه که با اعلان جنگ به دشمنان پيمان شکن اسلام و اظهار برائت و بيزاري از آنان شروع شده است.

سوره نمل داراي دو بسم الله است : يکي مربوط بخود سوره و ديگري مربوط به نامه حضرت سليمان (ع) به بلقيس که با بسم الله شروع شده است.


نکاتي که لازم است در باره سوره هاي قران بدانيم عبارتند از:

1)) تعداد سوره هاي قران: قران داراي 114 سوره است که با سوره حمد آغاز مي شود و با سوره ناس پايان مي يابد. در برخي از روايات سوره انفال و توبه را که بين آن دو بسم الله الرحمن الرحيم نيامده يک سوره دانسته اند. همچنين در روايات سوره هاي ضحي و انشراح يک سوره و سوره هاي فيل و ايلاف نيز يک سوره محسوب شده اند و به همين دليل فقهاي شيعه نيز با توجه به اينکه در نماز خواندن يک سوره کامل واجب است خواندن يکي از آنها را کافي ندانسته اند.
2
)) اسامي سوره ها: در باره نام گذاري سوره ها دو نظريه وجود دارد: بيشتر علما بر اين عقيده اند که اسامي سوره ها به بيان رسول اکرم( ص) و از طريق وحي تعيين شده است ولي عده اي بسيار کمي آن را عمل صحابه مي دانند.
3
)) کوچکترين و بزرگترين سوره ها: کوچکترين سوره قران کوثر با سه آيه و بزرگترين آنها بقره با 286 آيه است.
4
))
سوره هاي سجده دار: چهار سوره از قران که شامل آيات سجده دار است عبارتند از: سوره سجده آيه 15 ، فصلت آيه 37 ، نجم آيه 62 و علق آيه 19 .
اين چهار سوره را عزائم مي نامند و اگر انسان هر يک از چهار آيه مذکور را بطور کامل بخواند يا بدان گوش فرا دهد واجب است پس از تمام شدن آيه بي درنگ سجده کند.
چهارده آيه ديگر در قران وجود دارد که داراي سجده مستحب است. آيات سجده چه واجب و چه مستحب در حاشيه قران ها مشخص گرديده است
.

 جواب معماهای قرآنی  شماره  قبلی   :  

1-قرآن 6236 آیه دارد.

2- سوره نمل

3-سوره توبه

4-سوره توحید

5- سوره حج         

 معماهای قرآنی این شماره :

1- کدام سوره قرآن به نام یکی از فلزات است ؟                                                          

2- نام موجودی که نه انسان است  و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره های قرآن است؟

3- سوره ای را نام ببرید که نام میوه ای است و خداوند به آن قسم خورده است؟

4- نام سوره ای که به معنای روزگار است ، چیست؟

5- سوره هایی را که نشان دهنده بخشهایی از شبانه روز هستند ، نام ببرید.                             

6- سوره هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده ، کدامند ؟

 7-  نام مرد دانشمندی که یکی از سوره های قرآن به نام اوست ، چیست؟                        

 8- نام سوره هایی راکه تعداد آیه های آن، برابر با تعداد امامان معصوم است ، ذکر کنید؟