موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
مدارس پسرانه دوره متوسطه دوم امام حسین علیه السلام
دوره متوسطه دوم پسرانه واحد 1 -مشهد
آدرس: بلوار وکیل آباد ، دادگر 19
شماره تماس: 05135018601
آدرس سایت: http://hb1.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vhb1.tabaar.com
ایمیل: modir.hb1@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarhb1
دوره متوسطه دوم پسرانه واحد 2- مشهد
آدرس: خیابان پاستور ، پاستور 22 ، پلاک 4/1
شماره تماس: 05138480220
آدرس سایت: http://cb2.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vcb2.tabaar.com
ایمیل: modir.cb2@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarcb2
دوره متوسطه دوم پسرانه - سرخس
آدرس: بلوار امام رضا(ع)شرقی بین 5و7
شماره تماس: 05134526070
آدرس سایت: http://cbsr.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vcbsr.tabaar.com
ایمیل: modir.cbsr@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarcbsr
دوره متوسطه دوم پسرانه - نیشابور
آدرس: باشگاه فجر
شماره تماس: 05142622983
آدرس سایت: http://cbn.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vcbn.tabaar.com
ایمیل: modir.cbn@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarcbn
دوره متوسطه دوم پسرانه - کاشمر
آدرس:
شماره تماس: 05155232865
آدرس سایت: http://hbk.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vhbk.tabaar.com
ایمیل: modir.hbk@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarhbk
دوره متوسطه دوم پسرانه - سبزوار
آدرس: خیابان دانشگاه، اول پژوهش شرقی
شماره تماس: 05144643288
آدرس سایت: http://hbsa.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vhbsa.tabaar.com
ایمیل: modir.hbsa@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarhbsa
دوره متوسطه دوم پسرانه - تربت حیدریه
آدرس: خیابان کاشانی، بین کاشانی 7و9
شماره تماس: 05152244580
آدرس سایت: http://hbto.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vhbto.tabaar.com
ایمیل: modir.hbto@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarhbto
مدارس دخترانه دوره متوسطه دوم امام حسین علیه السلام
دوره متوسطه دوم دخترانه واحد 1 - مشهد
آدرس: وکیل آباد- خیابان شهید برونسی
شماره تماس: 05135098902
آدرس سایت: http://hg1.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vhg1.tabaar.com
ایمیل: modir.hg1@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarhg1
دوره متوسطه دوم دخترانه واحد 2- مشهد
آدرس: خیابان سناباد ، ابتدای خ سنایی
شماره تماس: 05138419035
آدرس سایت: http://cg2.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vcg2.tabaar.com
ایمیل: modir.cg2@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarcg2
دوره متوسطه دوم دخترانه - سرخس
آدرس: بلوار کارگر، روبروی کارگاه عفتی
شماره تماس: 05134525515
آدرس سایت: http://cgsr.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vcgsr.tabaar.com
ایمیل: modir.cgsr@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarcgsr
دوره متوسطه دوم دخترانه - نیشابور
آدرس: بلوار جانبازان، جانبازان 4
شماره تماس: 05142620598
آدرس سایت: http://cgn.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vcgn.tabaar.com
ایمیل: modir.cgn@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarcgn
دوره متوسطه دوم دخترانه - کاشمر
آدرس:
شماره تماس: 05155232865
آدرس سایت: http://hgk.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vhgk.tabaar.com
ایمیل: modir.hgk@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarhgk
دوره متوسطه دوم دخترانه - تربت حیدریه
آدرس: خیابان شهید قرنی، قرنی 17
شماره تماس: 05152235856
آدرس سایت: http://hgto.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://vhgto.tabaar.com
ایمیل: modir.hgto@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarhgto
دوره متوسطه دوم دخترانه - سبزوار
آدرس: 20متری فرهنگیان، جنب مسجد الغدیر
شماره تماس: 05144647811
آدرس سایت: http://hgsa.tabaar.com
وضعیت تحصیلی: http://hgsa.tabaar.com
ایمیل: modir.hgsa@chmail.ir
کانال سروش: https://sapp.ir/Tabaarhgsa

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.