موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)
مقالات اساتید ---> بررسي محتواي كتاب درسي هديه هاي آسماني { - }

بررسی محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان

 

 

1-  مقدمه

الف) محتوا چیست ؟

در فرایند آموزش، آن چه معلم برای تدریس پیش بینی نموده و مدارک دیده است و در ضمن تدریس، بروز و جلوه می کند. هم چنین آن چه از تعامل دانش آموزان با یکدیگر حاصل می شود، بخشی از محتوا را تشکیل می دهد.

یعنی علاوه بر مفاهیم، مهارتها و نگرشهایی که تهیه کنندگان محتوای برنامه درسی در نظر گرفته اند رابطه ی معلم با دانش آموزان با یک دیگر نیز منشأ بخشی دیگر ازمحتوا است.

 

ب) نقش محتوا در برنامه های جدید:

در برنامه ی جدید تربیت دینی با توجه به تغییراتی که در تلقی نسبت به محتوای آموزش،نقش واهمیت آن در فرایند آموزش و یادگیری ونیز سطح دانش ومهارتهای معلمان رخ داده محتوای آموزشی دیگر تنها به متون مکتوب کتابهای درسی منحصر نمی شود. تصاویر هدیه های آسمان، فعالیتهای کتاب کار و مطالب راهنمای معلم، هر کدام به سهم خود بخشی از محتوای برنامه را تشکیل می دهند، به همین جهت برخی از درسها به ظاهر مطلب چندانی برای یادگیری ندارند. این در حالی است که متن و تصاویر آن، راه ورودی برای برای فعالیتهای یادگیری توصیه شده در کتاب راهنمای معلم ونیز سایر  فعالیتهای مورد نظر آموزگار می باشد.

هدف:  هدف چیزی است که به وسیله ی محتوا تحقق می یابد.

 

ج) نقش محیط:

محیط را اعم از فضای کلاس، نحوه ی چینش صندلی ها، تصاویر نصب شده برروی دیوار،رنگ کلاس و... و صداهایی که می شنوند می دانیم، مربیان محترم می توانند در زیباسازی کلاس و چینش صندلی ها و .. اعمال نظر و سلیقه کنند و هم چنین می توانند از محیط های دیگر نظیر حیاط مدرسه، پارک ها و فضاهای طبیعی استفاده های فراوانی ببرند، تربیت دینی به محیط های بکر و زیبای طبیعی نیاز دارد.

 

د) نقش ارزیابی :

شیوه های ارزشیابی دراین برنامه، ضمن از نظر دور نداشتن واقعیت هایی که نظام ارزشیابی فعلی محصول آنها به شمار می رود. با تکیه بر دیدگاه های نوین روانشناسی تربیتی و یا درنظر داشتن روش های ارزشیابی مناسب با رویکردهای جدید در تربیت دینی تنظیم گردیده است.

روشهای جدید ارزشیابی علاوه بر بررسی نتیجه ی عملکرد شاگرد درتمام طول فعالیتهای آموزشی، نوع فعالیت و میزان علاقه و انگیزه ی دانش آموزرانیزمورد مشاهده ی دقیق چاپ شده قرارمی دهند و نتایج را مثبت می کنند.

بنابراین ارزشیابی به صورت مستمر انجام می شود ودیگر نیازی به اتکا به آزمون های پایان سال تحصیلی و ایجاد شرایطی خاص برای امتحان وجود ندارد.

 

- شیوه ی نمره گذاری :

آموزگار می تواند برای رتبه دادن به بچه ها از اعداد 1 تا 3 استفاده کند.

برای نشان دادن رتبه های 1،2،3، می توان از سه رنگ مختلف، سه شکل هندسی گوناگون، یا عبارات ( بالاتر از متوسط)،(رضایت بخش)،(باید بهتر شود) و یا (عالی، خوب، متوسط ) و یا هر شیوه ی مناسب دیگری استفاده کنید.

 با توجه به این مطالب در آموزش ومعارف دینی باید به ویژگی های فراگیرازنظررشد و هم چنین مقتضیات زمان توجه داشت تا آموزش معارف دینی مؤثر و اثر بخش باشد.

 

2- نحوه ی ارائه مطا لب دینی :

با توجه به مطالب مطرح شده درتعلیم وتربیت دینی باید این نکات را رعایت کنیم :

1) مفاهیم و آموزه های دینی همگام با طرزتحول شناختی کودک ارائه گردد.

 

2) به لحاظ عدم توانایی درک ذهنی مفاهیم انتزاعی تاحدامکان مطالب باید به صورت عینی و مجسم ارائه گردد.

3) از حواس مختلف کودک کمک گرفته و اورا به فعالیت بدنی وذهنی را دارد.

4) به لحاظ عدم تطابق بین عضلات و چشم تکالیفی ازکودک خواسته شود که نیاز به ظرافت کاری نداشته باشد.

5) در تکالیف وآموزش ها، کودکان را با خودشان مقایسه کنیم وبیشترجنبه ی مثبت وپیشرفت آنها را در نظر بگیریم.

6) به تشویق و توجه، نیاز شدید دارند.

 

3- بررسی محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان وارائه ی پیشنهادات :

این بررسی شامل سه بخش بررسی مفاهیم تصاویر،پرسش ها وتکالیف می باشد.

 

الف) مفاهیم تصاویر :

در این قسمت به معایب ومحاسن تصاویرپرداخته خواهد شد وهمچنین نظرات وپیشنهاداتی دراین مورد ارائه خواهد شد. در مورد تصویرروی جلد تصویرزیبا و با مفهومی می باشد و با واژه هدیه های آسمان بسیار مناسب است و رنگ آبی خوش رنگ آن باعث جلب توجه وعلاقه دانش آموز خواهد شد.

در تصویر صفحات اول تصویر امام خمینی(ره) بسیار جالب توجه است وخوب طراحی شده است ولی دو صفحه ای که بارنگ زردطراحی شده دوصفحه ی نامفهوم حتی برای معلمین می باشد واین صفحه را می توان با فهرست عناوین درس آمیخت واز دوصفحه بهتر استفاده کرد.

تصاویر داخل کتاب اکثراً جالب وپر محتوا است وبا موضوع وهدف درس سنخیت زیادی دارد و زیباتر استفاده شده است. دربیشترتصاویرکتاب ازتصویرپسران استفاده شده ودختران نقش زیادی در تصاویر و دروس این کتاب ندارند وبه نظر می رسد که نمازها ومسائل این هافقط مخصوص پسران می باشد و بهتر است به یک نسبت از تصاویردختران وپسران استفاده شود.

تصویر صفحه ی 56 اگرشمایلی ازپیامبراکرم وابوذردرلحظه ی رسیدن به یکدیگرچاپ می شد خیلی بهتر و ملموس تر بود.

 

ب) پرسش ها :

در قسمت پرسش ها که با جمله ی پرسشی(دوست داری برایت بگویم؟) آمده است دانش آموز را به تفکر وا می دارد و در ضمن هدف درس را نیز بیان می کند ولی پرسش ها کمی ابتدایی وکوتاه است و می توان از جملات بهتری استفاده کرد و یا سؤالات بیشتری را با محتوای بهتری بیان کرد.

 

به طورمثال دردرس حضرت موسی اگر در مورد این که چه کسی حضرت موسی را از آب گرفت و این که به خواست خداوند موسی(ع) در دامان چه کسی بزرگ شد ؟ نیز صحبتی به میان می آمدو به پرسش ها اضافه می شد بهتر بود.

 

یا دردرس مساجد مسلمانان (درس6 ) درمورد این که خالد درنامه اش به مساجدی اشاره کرده است و یا مهم ترین مساجد رانام ببرند و بهتر بود سؤال دوم به به قسمت"من میتوانم"منتقل می شد چون تقریباً دوبار سؤال تکرار شده است وبه جای آن سؤالات ذکرشده می آمد، بهتربود.

 

در درس8 (روزی برای...)سؤالات بسیارجالبی است ودرضمن این که دانش آموزرابه فکروامی دارد.

فعالیت آن ها را درکلاس بیشتر کرده وبه هدف درسی خیلی سریع تر خواهند رسید.

 

درس (11) که بدون نام است ودانش آموزان خیلی ازاین درس استقبال می کنند . سؤال قسمت (دوست داری برایت بگویم) خیلی ابتدایی و سطحی است و می تواند به قسمت دوم منتقل شود به این صورت که  اگر به جای پرنده های امام رضا(ع) بودم می توانستم ... . ودرقسمت اول چند سؤال درمورد موضوع درس می آمد که صاحب آن باغ که بود؟ و یا چرا پرنده می خواست جوجه هایش را نجات دهد؟  و از این قبیل سؤالات .

 

در درس(13) درمورد سؤال دوم که چه کارهایی نشانه ی شجاعت است کلی برداشت های غلط و بد آموزی شاید برای بعضی دانش آموزان داشته باشد که اگرجلوی دیگران بایستی ویادرخیابان ازجلوی ماشینها کنار نروی نشانه ی شجاعت است  و این موضوع یعنی شجاعت امام رامی شد به شکل دیگری به دانش آموزان نشان داد.

 

در درس(17) رؤیاهای من سؤالات بسیار زیبا و جالب طرح شده است وضمن رساندن هدف درس فرا گیران را به تفکر و همچنین ابراز علاقه وادار می کند و نگرشی را در آنها به وجود می آورد که منتظران واقعی حضرت باشند.

 

ج) تکالیف :

تکلیفی که در کتاب درس آمده به صورت( من می توانم) بسیارجالب و به جا است فقط دربعضی از تکالیف محدودیت زمانی وجود داردکه آن رابه صورت انشاء یا نوشتن کتاب داستان درساعت های دیگر از دانش آموزان می توان خواست.

تکالیفی که در کتاب کار آمده است دربیشتراین تکالیف، تنوع و کیفیت وجود دارد ولی بعضی ازتکالیف آن برای دانش آموزان خسته کننده است ودربعضی اوقات کم اهمیت جلوه کند. مانند :

تکالیف درس (11) ، صفحه (28) درس(17)می شد یک خاطره ازسفر جمکران یادرمورد ظهور حضرت چیزی بنویسند و یا نقاشی کنند ولی بقیه ی کارها و تکالیف کار جالب  و مورد توجه دانش آموزان است.

درمورد محتوای دروس وپربارترکردن آن باتوجه به تدریس درپایه ی چهارم به نظر می رسد بهتر باشد که مطالب قسمت برای خواندن درمحتوای دروس گنجانده شود و بیشترمورد توجه معلمین و دانش آموزان قرارگیرد ولی به مسائل دینی نگاه شود بهتراست وبچه هاباید این رادرک کنند که مسائل دینی شوخی و بازی کودکانه و یا کتاب کار هدیه ها یک کتاب نقاشی نیست وچون به سن تکلیف رسیده اند و خیلی  از مسائل دینی به آن هاواجب است بامسائل شرعی و احکام بیشتر آشنا شوند وبا پیامبران و امامان و زندگی آن ها خیلی کتاب پر بارتر خواهد شد ونتیجه ی مطلوبتری خواهیم گرفت.

 

4- نقدوبررسی کتاب هدیه های آسمان پایه ی چهارم به صورت تفکیک فرم ازمحتوا :

این کتاب قطع آن از نظر اندازه و بزرگی با قطع متعارف کتابهای درس تفاوت دارد و بزرگی آن مخصوصاً چون درکتاب نیزمی باشد یعنی کتاب هدیه ها به همراه کتاب کار از نظر حمل آن برای دانش آموز دشوار و در کلاس نیز برای کارکردن و قراردادن روی میز دشواری هایی را برای دانش آموز و معلمین به وجود می آورد.

درمورد تصاویر و عکس های موجود در کتاب بعضی از صفحات تصاویر و عکس ها بسیار مناسب و جالب می باشد مخصوصاً تصویرصفحه آغازین که تصویرامام می باشد بسیارمتنوع با رنگ های جذابی است ولی در بعضی از صفحات کمی از اسراف در کاغذ و کمی هم کودکانه به نظر می آید مانند صفحه دوم  و سوم که دو کودک بادبادکی  را به هوا فرستاده اند وتمام صفحه خالی وبدون مفهوم است ومی توان آنرا حذف کرد یا با آیاتی قرآنی آن را مزین نمود و صفحه ی فهرست کتاب بسیارخوب وجالب طراحی شده است.

 

درمورد موضوعات کتاب که آن را می توان به این صورت دسته بندی نمود.

مباحث خداشناسی- زندگی پیامبران - سیره ی امامان- دوستی ومحبت- جهان آخرت- احکام (نمازجماعت- آیات)آداب  مسجد وزیارت.

 

محتوای کتاب برای دانش آموزان کلاس چهارم کمی ابتدایی است ومی توان با تفکیک ونوشتن سر فصل دانش آموزان را بهتر و منسجم تر با مسائل دینی آشنا نمود و کمی نیز جدی تر هم دانش آموزان و هم معلمان به این کتاب نگاه کنند ومطالب برای خواندن درمتن درس گنجانده شود وسؤالات(دوست داری برایت بگویم ) کمی بهتر طراحی شود.

 

درمورد کتاب کارنیزکه دانش آموزان بیشتر برای نقاشی ورنگ آمیزی ازآن استفاده می کنند مطالب جالب است ولی می تواند پربارترشود به بچه ها مفهوم دین رابیش تر بفهماند.

 

5- نکات مثبث این کتاب درایجاد وتقویت احساس خوشایند دردانش آموزان :

برای ایجاد و تقویت احساس خوب وخوشایند دردانش آموزان دراین کتاب موارد بسیاری وجود دارد که آن را به طور ملموس در کلاس مشاهده می نماییم. این موارد رامی توان لیستواربه این صورت متذکر شد:

 

1) یادآوری خاطرات کودکی مخصوصاً خاطرات خوش آن ها که باخاطره نویسی بسیارخوشایند تر می شود.

2) پرورش حس آرامش وامنیت درزندگی که باایمان به خداواحساس وجود خداوند درهمه جابه صورتی که همیشه خدامواظب ماست وهمه چیزرامی بیند ومی شنود ومراقب ماست.

3) توجه به زیبایی های طبیعت ونعمت هایی که دراطراف ماهستند ومی توانند احساس خوبی را در ما به وجود آورند.

4) توجه به هنر و نقاشی و خلاقیت در این کتاب که باعث ایجاد روحیه شادی دردانش آموزمی شود.

5) استقبال پر شور دانش آموزان از کتاب کار که با تنوع و رنگ آمیزی روحیه ی آن هارا تقویت می کند.

6) تلفیق مطالب مذهبی واجتماعی درارائه دروس ومطالب و دوری ازخشک وبی روح بودن مطالب و ارائه آن به صورت کلیشه ای وکلاسیک.

7) ایجاد نشاط وشادمانی مه سرلوحه ی زنگ هدیه هاودرهنگام تدریس این کتاب مورد توجه قرار می گیرد.

8) تقویت روحیه ی امیدواری وصبردربرخورد با مشکلات ومسلئل که به صورت داستان زندگی پیامبران و امامان ارائه شده است.

9) استفاده از رنگ ها و تصاویر زیبا در کتاب که باعث شادی روحیه دانش آموز می شود.

10) ایمان به جهان آخرت واین که کارهای نیک ما بی پاداش نمی ماند واین که انجام کارنیک باعث شادی و نشاط انسان می شود.

 

پیشنهادات ارائه شده برای بهتر شدن این کتاب وپرورش بیش تراین روحیه دردانش آموزان می توان  به ارائه داستان هایی ازقرآن که دانش آموزان علاقه ی بیش تری به آن ها دارند اشاره کرد.

استفاده از آیات بیش تری ازقرآن که درضمن دانش آموز بامعانی قرآن نیزبیشترآشناشود.

انجام بین دروس ایجاد شود،مثلاً فصل،فصل کتاب مشخص شود که درمورد چه مطلبی است و دروس هر فصل به ترتیب درموضوع مربوط به خودش قراربگیرد تا هم دانش آموزان یک ترتیبی را در یادگیری داشته باشند و هم به آموزگاران کمک کند تامطلب رابهتردرکلاس وبا برنامه ریزی ارائه دهند.

 

مانند کتاب بخوانیم، بنویسیم، مثلاً بحث خداشناسی ویا آشنایی باپیامبران وزندگی آن ها و یا جهان آخرت درس های هر گروه در فصل خویش آورده شود.

 

فهرست

 

1- مقدمه

الف) محتوا چیست؟

 ب) نقش محتوادربرنامه های جدید تربیت دینی

 ج) نقش محیط

 د) نقش ارزشیابی (شیوه ی نمره گذاری)

 

2- نحوه ی ارائه مطالب دینی

 

3- بررسی محتوای کتاب درسی وارائه پیشنهادات

الف) بررسی تصاویر

ب) پرسش ها

ج) تکالیف

 

4- نقد وبررسی کتاب به صورت تفکیک فرم ازمحتوا

 

5- نکات مثبت دروس درایجاد وتقویت احساس خوشایند دردانش آموزان

 

 

      

 

 

 

 

منــــــــابع

    

 

1- جایگاه ونقش های عوامل وعناصرفرایند یادگیری دربرنامه ی جدید تعلیم وتربیت دینی.

                                                                                                        (علیرضا رحیمی)

 

2- شناخت ویژگی های کودکان برای تعلیم وتربیت دینی، دوره ی ابتدایی.

                                                                                                              (سعید راصد)

          

3- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دربرنامه ی جدید تعلیم وتربیت دینی دوره ی ابتدایی.

                                                                                                              (فاطمه رمضانی)

   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

عنوان مقاله

 

نقد و بررسی کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی

 

 

" دبستان دخترانه امام حسین (ع)"

 

[ ملیحه  قناویزی ]

 

                               

 

 

 

 

  • [نسخه قابل چاپ]
  • توسط: خانم قناويزي
  • آدرس الکترونیک فرستنده: -
  • تاریخ ارسال: پنجشنبه 29 فروردين 1387
عالي بسيارخوب متوسط ضعيف

© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد.